Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" 
a.d. Modriča

 

Na osnovu članova 304, 267 i 272 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 100/17 i 82/19) i člana 48 Statuta društva MPI Modriča a.d. Modriča, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 16.11.2020. godine donio je odluku kojom

 

S A Z I V A

 

vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MPI Modriča a.d. Modriča, koja će se održati u ponedeljak, 07.12.2020. godine u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, ul. Riste Mikičića 90, Modriča.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Izbor radnih tijela;
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine;
  3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i donošenje odgovarajućih akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji su neophodni za upis promjene pravne forme u sudskom registru;
  4. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje društva sa ograničenom odgovornošću;
  5. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni naziva društva sa ograničenom odgovornošću;
  6. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni adrese društva sa ograničenom odgovornošću;
  7. Razno.

II

Sjednica Skupštine akcionara se saziva radi donošenja odluke o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 27.11.2020. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara).

Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica.

III

Obavještavaju se akcionari da imaju mogućnost da ne prihvate Odluku o promjeni pravne forme i da imaju pravo da traže procjenu i otkup svojih akcija i ostvare svoja prava u skladu sa članom 435 Zakona o privrednim društvima. Skupštinski materijal je u skladu sa članom 421 Zakona o privrednim društvima dostupan je akcionarima u sjedištu društva svakim radnim danom u period od 07:00 - 15:00 časova.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine održaće se istoga dana sa početkom u 13.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Upravni odbor

 

Preuzmite

- Prijedlog odluka van Skupštine MPIM 071220

 

O nama:

Firma:  Akcionarsko društvo Mlinsko pekarska industrija „MODRIČA“ Modriča
Skraćena oznaka firme:  AD MPI „Modriča“
Sjedište: ul. Riste Mikičića br.90, 74 480 Modriča
JIB: 4400188590007
PDV broj: 400188590007
Matični broj:  1112724
Lice ovlašteno za zastupanje: Filip Filipović             
Vrsta oblika organizovanja: Akcionarsko društvo
Pretežna djelatnost:  Proizvodnja mlinskih proizvoda
Šifra djelatnosti: 10.61

Kontakt

Ukoliko nas želite kontaktirati pošaljite poruku putem e-maila na: info@mpim.ba
ili poštom na adresu:

AD MPI „Modriča“

ul. Riste Mikičića br.90, 74 480 Modriča