Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" 

a.d. Modriča

 

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17) i članom 48. Statuta Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča, Upravni odbor Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča na sjednici održanoj dana 13.05. 2019. godine donio je odluku kojom

 

 

S A Z I V A

 

vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča, koja će se održati u petak, 31.05.2019. godine u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Riste Mikičića 90, 74480 Modriča.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Izbor radnih tijela (predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine, održane 8.5.2019. godine;
  3. Razmatranje i usvajanje odluke o trećoj emisiji akcija;
  4. Razno

 

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 21.05. 2019. godine.

Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Republike Srpske - apostille pečatom.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Akcionarsko društvo objavljuje poziv za sjednicu skupštine akcionara u dva dnevna lista registrovana na području RS, Nezavisne novine i Glas Srpske i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze i društva biće objavljen poziv za sjednicu skupštine akcionara, prijedlozi odluka i izvještaji koji se usvajaju. Akcionari imaju mogućnost uvida u prijedloge odluka i izvještaje koji će se usvajati i u sjedištu društva svakim radnom danom u redovno radno vrijeme.

Razlog sazivanja vanredne skupštine akcionara je razmatranje i usvajanje odluke o trećoj emisiji akcija.

 

Upravni odbor

 

Preuzmite

 

> Prijedlozi odluka za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MPIM

O nama:

Firma:  Akcionarsko društvo Mlinsko pekarska industrija „MODRIČA“ Modriča
Skraćena oznaka firme:  AD MPI „Modriča“
Sjedište: ul. Riste Mikičića br.90, 74 480 Modriča
JIB: 4400188590007
PDV broj: 400188590007
Matični broj:  1112724
Lice ovlašteno za zastupanje: Filip Filipović             
Vrsta oblika organizovanja: Akcionarsko društvo
Pretežna djelatnost:  Proizvodnja mlinskih proizvoda
Šifra djelatnosti: 10.61

Kontakt

Ukoliko nas želite kontaktirati pošaljite poruku putem e-maila na: info@mpim.ba
ili poštom na adresu:

AD MPI „Modriča“

ul. Riste Mikičića br.90, 74 480 Modriča